Privacy statement

Dit is de Privacy Policy van Corona Sneltest Randstad (hierna te noemen “Corona Sneltest Randstad”, “wij”, “ons” of “onze”). Corona Sneltest Randstad is een samenwerking tussen Veiligheidop1 B.V. en de Van Heugten Groep. Veiligheidop1 B.V. is een onderneming met adres Prismalaan West 49 te Bleiswijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80065198. De Van Heugten Groep is een onderneming met adres Reflectiestraat 19 te Nootdorp en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68395671.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

WAT VOOR GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  1. Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

E-mailadres

Naam

Telefoonnummer

Geboortedatum

IP-adres

  1. Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. 

DOELEINDEN VERWERKING GEGEVENS

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een testafspraak. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Corona Sneltest Randstad verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Corona Sneltest Randstad daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het verbeteren van onze dienstverlening als ook het uitoefenen van marketingwerkzaamheden.

HOE WORDT DEZE INFORMATIE GEDEELD?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

WETTELIJK VERZOEK EN VOORKOMING SCHADE

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. 

BEVEILIGING EN VEILIGHEID

Corona Sneltest Randstad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

BEWAARTERMIJN

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Corona Sneltest Randstad persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@mobiwerk.nl

RECHT OP INZAGE, CORRECTIES, RECHT OP BEZWAAR EN RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met Corona Sneltest Randstad door een e-mail te sturen naar info@mobiwerk.nl of een brief sturen aan: 

Corona Sneltest Randstad

Reflectiestraat 19

2631 RV Nootdorp 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

WIJZIGINGEN

Corona Sneltest Randstad kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.